تبلیغات
Super Junior Fan Club - Stand By Me!ep2
هاییییییییییییییییییییییییییییییی!دوباره من اومدم
میخواستم جمعه بیاما اما مگه این کامپیوتر دست من میرسید؟؟از صبح علی الطلوع این قوم ظالم میان کامپیوتر رو سر من روشن میکنن بعد که هنگید صدا میزنن:آنا آنا پاشو ببین چش شد........ایشششششش
خب...... دیگه برین داستان........

آنا لبخندی زد و دستشو بالا برد و چندتا ضربه آروم به در زد.بعد از شنیدن صدای مردونه ای که اونا رو به داخل دعوت کرد دستگیره رو چرخوند و درو باز کرد.همینکه دخترا وارد اتاق شدن نفسشون بند اومد.همه اونجا بودن(زود قضاوت نکنین بچه ها!)نسترن برای اینکه جیغ نزنه بازوی نازنین رو گرفت و در گوشش گفت:نازی.......من چجوری عادی رفتار کنم آخه؟؟

نازنین:فهمیدی به منم بگو......

رئیس که متوجه شکه شدن دخترا شده بود لبخندی زد و از اونا دعوت کرد تا بشینن.دخترا یکی یکی رو صندلی هاشون نشستن.همشون به خاطر نگاه های خیره بقیه، معذب بودن.رئیس برای از بین بردن جو بوجود اومده سرفه ای کرد و با خنده رو به بقیه ادامه داد:خب اینم از گروه F.G که داشتم دربارش بهتون میگفتم......

یوری(از SNSD)حرف رئیس رو قطع کرد و رو به دخترا پرسید:خب این اف جی یعنی چی؟؟

رئیس با سر بهشون علامت داد که میتونن جوابشو بدن.

آرزو:اف جی مخفف Fabulous Girls هستش به معنی دختران حیرت انگیز.....

یوری:آه ه ه......جالبه......

آرزو با لبخند جوابشو داد.

رئیس:خیلی خب......کسی سوال دیگه ای نداره؟؟اگه نه بریم واسه تست......و در حالی که از رو صندلیش بلند میشد و بقیه رو هم به بلند شدن وادار میکرد رو به دخترا ادامه داد:

ـــ:پروفایل هایی رو که دادم بهتون پر کردین؟؟

آنا:بله....اینجاست.....و پوشه رو به سمت رئیس گرفت.

ـــ:خیلی خب بزارش رو میزم بعد که برگشتم میبینمش....... و پشت سر پسرای شاینی که آخرین نفر بودن از در بیرون رفت.....

مبینا:دستشون درد نکنه خیرسرمون ما میخواستیم تست بدیما.....اونا زودتر از ما رفتن.....

سوزی:اصلا از بعضیاشون خوشم نیومد....انگار داشتن به کلفتشون نگاه میکردن.....

سارا:وااای بچه ها بیاین بریم من استرسم داره زیاد میشه....حتم دارم گند میزنم....

فاطمه به طرفش رفت و دست سارا رو تو دستش گرفت:اینهمه به خودت تلقین نکن....اتفاقا خیلی هم خوب میدی.....حالا هم زود برو تا از تست گرفتن پشیمون نشدن.

_________________________

اتاقی که قرار بود دخترا توش تست بدن یه اتاقه تقریبا بزرگ بود که توش به جز ده تا صندلی که وسط بود و یه عالمه میز و صندلی که دورشون بود، چیزی دیده نمیشد.دخترا یکی یکی رو صندلی ها نشستن.اول آنا، بعد نسترن، بعد فاطمه، سارا، سوزی، نازنین، آرزو، مبینا، نیلوفر و فریما.

نسترن آروم در گوش فاطمه:کوشن پس سوجوها؟؟

فاطمه برگشت و یه چشم غره بهش رفت طوری که نزدیک بود نسترن از روی صندلی پرت شه پایین:باشه بابا.....حالا چرا میزنی؟؟

رئیس در حالی که با تلفن حرف میزد وارد اتاق شد.

ـــ:باشه.....باشه.....ولی در اولین فرصت خودتونو برسونین......فعلا.....

و روبه بچه ها ادامه داد:پسرای سوپرجونیور کار براشون پیش اومده نمیتونن بیان......فیلم اجراتون رو نشونشون میدیم.....(هاهاها گفتم زود قضاوت نکنین.....)

دخترا به زور جلوی خودشون رو گرفته بودند تا به قیافه ی آویزون نیلوفر و نسترن نخندن.

رئیس:خیلی خب اول خودتونو معرفی کنین تا بقیه هم شما رو بشناسن تا بعد برسیم بر سر موضوع اصلی......

دخترا یکی یکی بلند میشدن اسمشون رو میگفتن و بعد از یه تعظیم دوباره مینشستن.

ـــ:مبینا هستم کمک خواننده اصلی......

ـــ:نیلوفر رهبر رقص اصلی گروه.....

ـــ:فریما....

رئیس(ایششش این چرا اسمش اینجوریه؟؟):خانم فریما شما همیشه همینقدر ساکتید؟؟از وقتی اومدین این تازه اولین کلمتون بود....

فریما لبخندی زد و سرشو با خجالت انداخت پایین.نیلوفر با آرنجش زد به پهلوش:ناقلا.....خوب دل میبریا......الانه که کی تو رو با چشاش قورت بده!

فریما:اه.....هیسسسس.....میشنون زشته.....

__________________________________

صدای پلیر بلند شد.یکی از آهنگای بود که دخترا خودشون خونده بودن.بلند شدن و رقصی رو که از قبل تمرین کرده بودن اجرا کردن.حرکات همشون هماهنگ و بدون نقص بود.تقریبا آخرای آهنگ بود. همه متوجه استرس بیش از حد سارا شده بودند. از اول رقص چندجا رو اشتباه و چند قسمت رو هم یادش رفته بود.خیلی به خودش فشار میورد واسه همین عرق از سر و روش میچکید.آخرین حرکت بود، هرکدوم از دخترا بعد از انجام رقصی انفرادی و سریع با دست به نفر بعدی متصل میشدند و خودشون حرکت نمیکردند تا بعدی رقصش رو شروع کنه.فریما با دست به سارا متصل شد، سارا هم کارشو شروع کرد اما هنوز حرکت دوم رو نرفته بود که  پاش پیچید و افتاد........


خب.......پسرا از قسمت بعدی میان.....تحمل کنین خواهشاتاریخ : شنبه 12 شهریور 1390 | 11:21 ق.ظ | نویسنده : Anna | Nazaration

  • ماه موزیک | ترفند سرگرمی | سی پی
  •